ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เชิญชวนช่างฝีมือและนักออกแบบ ส่งผลงานเข้าประกวดในงาน ASEAN Selection 2017 การคัดสรรศิลปะหัตถกรรมจักสานเชิงสร้างสรรค์สุดยอดอาเซียน

คุณสมบัติ

                ผู้สมัครต้องเป็นช่างฝีมือหรือนักออกแบบที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์จักสานประเภทเครื่องใช้ไม้สอย หรือประเภทงานศิลปะทัศนศิลป์จากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะห์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดสรรจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อ ‘Innovative Craft of Basketry’

หลักเกณฑ์การคัดสรรประกอบด้วย

                Originality: เป็นผลงานที่สร้างสรรค์หรือประยุกต์ขึ้นใหม่ ไม่ได้ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น

                Identity: ผลงานแสดงออกถึงอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของประเทศตนเอง

                Innovativeness: ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม การเลือกใช้กระบวนการ วัสดุ เทคนิกการผลิต การต่อยอดจากภูมิปัญญาของประเทศตนเอง

                Uniqueness: ความโดดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากงานจักสานพื้นบ้าน หรืองานจักสานทั่วไป

                Quality: คุณภาพผลงาน ความประณีต การใช้วัสดุที่เหมาะสม และ

                Functionality: อรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง รวมทั้งพิจารณาจากประสบการณ์ในการทำงานออกแบบสร้างสรรค์งานจักสาน และการได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

รางวัล

                ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดอาเซียน (ASEAN Selection 2017) พร้อมโอกาสในการเผยแพร่ผลงานแก่สาธารณชน รวมถึงโอกาสในการเดินทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศ

การสมัคร

                กรอกใบสมัคร พร้อมแนบภาพผลงานได้ที่ www.SACICT-AWARD.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560 จากนั้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการจะคัดเลือกภาพหรือแบบร่างผลงานที่ส่งไปทั้งหมด ให้เหลือเพียง 10 ผลงาน โดย 10 นักสร้างสรรค์ จาก 10 ประเทศอาเซียน

ปลายทาง

                ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปจัดนิทรรศการ พร้อมกิจกรรมการเสวนาพิเศษเรื่อง จักสาน โดยคณะกรรมการและสุดยอดอาเซียน รวมถึงพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณสุดยอดอาเซียน ในเดือนกรกฎาคม 2560

Facebook Comments Box