‘โรบินสัน’ เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณภาพทางด้านการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลากหลายโครงการเพื่อสังคม ซึ่งหนึ่งในโครงการที่สำคัญ นั่นคือ ครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง มาทำความรู้จักกับ ‘5สิ่งดีๆ’ ที่โครงการโรบินสันสานฝันให้น้องทำเพื่อสังคม ที่ตอกย้ำความเป็น ‘ผู้ให้’ เข้าสู่ปีที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2550

เข้าถึงทุกพื้นที่…กว่า 11 ปีแล้ว ที่โรบินสัน เดินหน้าสานฝันให้น้องในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมแล้วกว่า 125,000 คน ของ 877 โรงเรียน ใน 31 จังหวัด

               + เข้าถึงทุกพื้นที่ กว่า 11 ปีแล้วที่โรบินสันเดินหน้าสานฝันให้น้องในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมแล้วกว่า 125,000 คน ของ 877 โรงเรียน ใน 31 จังหวัดทั่วประเทศ

สานความฝันจริงๆ จากน้องผู้ขาดแคลน…โรบินสันได้เปิดโอกาสให้น้องๆ เขียนบอกเล่าความฝันในรูปแบบโครงงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง โรงเรียน และชุมชน เพื่อร่วมส่งเข้ามารับการคัดเลือกที่จะทำความฝันของน้องๆ ให้เป็นจริงต่อไป

               + สานความฝันจริงๆ จากน้องผู้ขาดแคลน โดยโรบินสันได้เปิดโอกาสให้น้องๆ เขียนบอกเล่าความฝันในรูปแบบโครงงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง โรงเรียน และชุมชน เพื่อร่วมส่งเข้ามารับการคัดเลือกที่จะทำความฝันของน้องๆ ให้เป็นจริงต่อไป

น้องๆ ได้ประโยชน์โดยตรง…โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง มุ่งมอบโครงการที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ปลูกฝังการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์โดยตรงแก่น้องๆ อาทิ โครงการเตาเผาขยะลดมลพิษ โครงการเกษตรพอเพียง โครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นต้น

              + น้องๆ ได้ประโยชน์โดยตรง โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง มุ่งมอบโครงการที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ปลูกฝังการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์โดยตรงแก่น้องๆ อาทิ โครงการเตาเผาขยะลดมลพิษ โครงการเกษตรพอเพียง โครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นต้น

ลูกค้าโรบินสันสามารถมีส่วนร่วมสานฝันให้น้อง…ทุกการซื้อ Robinson Gift Card โรบินสันจะบริจาคเงิน 1% เพื่อสมทบเข้าโครงการ ‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ตลอดปี 2561 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทั้ง 46 สาขาทั่วประเทศ

              + ลูกค้าโรบินสันสามารถมีส่วนร่วมสานฝันให้น้อง โดยทุกการซื้อ Robinson Gift Card โรบินสันจะบริจาคเงิน 1% เพื่อสมทบเข้าโครงการ ‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ตลอดปี 2561 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทั้ง 46 สาขาทั่วประเทศ

โครงการนี้จะอยู่คู่สังคมและชุมชนตลอดไป…เพื่อสานฝัน สร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข แก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทยสืบไป

              + โครงการนี้จะอยู่คู่สังคมและชุมชนตลอดไป เพื่อสานฝัน สร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุขแก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทย

              นั่นคือ ‘5สิ่งดีๆ’ ที่โครงการโรบินสันสานฝันให้น้องทำเพื่อสังคม ที่จะยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยการมีส่วนร่วมระหว่างโรบินสัน ลูกค้า ชุมชน และจิตอาสาภาคประชาชน เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่ และเป็นพื้นฐานสู่การเป็นสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Facebook Comments Box