กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 16 รางวัล และพิธีมอบเกียรติบัตรศิลปิน OTOP ปี 2560 จำนวน 32 ราย ที่เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา

               กิจกรรมประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จัดขึ้นเพื่อสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยเปิดให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 5-25 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีผลงานส่งมามากถึง 1,029 ภาพ สำหรับรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยคัดให้เหลือเพียงประเภทละ 8 รางวัล รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล ดังนี้

ประเภทประชาชนทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชัยทัต มีพันธุ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ ‘สะพานชูตองเป้’ รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายทนุชาพล นาคเอี่ยม จังหวัดเชียงราย ชื่อภาพ ‘สืบสานตำนานเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง’ รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายเทิดทูน กัลยา จังหวัดสกลนคร ชื่อภาพ ‘คุณงามความรัก’ รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สะพานชูตองเป้

สืบสานตำนานเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง

คุณงามความรัก

ประเภทบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปนัดดา โพธิ์ทอง จังหวัดเชียงราย ชื่อภาพ ‘สืบสานตำนานศิลป์’ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายทวีศักดิ์ สวัสดี จังหวัดสุรินทร์ ชื่อภาพ ‘ผ้าไหมยกทองโบราณ 1,416 ตะกอ’ รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายทินกร ไหลมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ ‘วิถีแห่งมีด’ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สืบสานตำนานศิลป์

ผ้าไหมยกทองโบราณ 1,416 ตะกอ

วิถีแห่งมีด

             นอกจากนี้ ยังได้มอบเกียรติบัตรศิลปิน OTOP ปี 2560 เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 32 ราย

               นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวในงานพิธี “ขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเท และความตั้งใจของทุกท่าน และขอชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในวันนี้ การจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเพิ่มช่องทางการรับรู้และเข้าถึงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

This slideshow requires JavaScript.

               “สำหรับศิลปิน OTOP ทุกท่าน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ถือว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญในการอนุรักษ์สืบสาน และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยภูมิปัญญา เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นของตน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อยอดระบบเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป”

Facebook Comments Box