หากกล่าวถึง ‘อีสานร่วมสมัย’ คุณจะคิดถึงอะไรได้บ้าง ผู้คน ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ หลากหลายคำตอบที่ได้มานั้นเป็นส่วนหนึ่งจากคำถามตั้งต้น เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยว่า อีสาน ร่วมสมัย เป็นอย่างไร?

               โครงการรายงานอีสานร่วมสมัย (Isan Contemporary Reportโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งนำเสนอผลจากการสำรวจปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อสะท้อนภาพการเติบโต และการกำหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสาน จากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นการเปิดพื้นที่สู่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจต่อประเด็นและแนวคิดสำคัญทางท้องถิ่นภิวัตน์ที่ เกี่ยวข้องกับอีสานในแง่มุมของผู้คนและพื้นที่ ทั้งทางกายภาพและจินตภาพ

               โครงการรายงานอีสานร่วมสมัยครั้งนี้ นำเสนอผลงานต่างรูปแบบสู่สาธารณชนโดยใช้ประเด็น ในการนำเสนอร่วมกันผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ

               นิทรรศการอีสานสามัญ – Common Exercises: Isan Contemporary Report สื่อสารโดยใช้งานศิลปะซึ่งประกอบด้วยจิตรกรรม ภาพถ่าย วิดีโอ ศิลปะจัดวาง เสียงจัดวาง วิดีโอจัดวาง และศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ โดย 12 กลุ่มศิลปิน และช่างภาพชาวอีสาน

               กิจกรรมการศึกษาประกอบนิทรรศการ อาทิ Curator Talk, Artist Talk, Workshop Board Game

               กิจกรรมห้องสมุด อาทิ กิจกรรมนิทานคุณหนูที่นำวัฒนธรรมของชาวอีสานมาผสานกับการเล่านิทานและ กิจกรรมเล่มบันดาลใจ การเสวนาเกี่ยวกับวรรณกรรมอีสานที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปิน หรือนักเขียน

               นอกจากนี้ยังมี กิจกรรม Music & Art Fest at BACC (MAB) เป็นเทศกาลดนตรีที่นำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่แวดล้อมในชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน อีกทั้งเป็นพื้นที่ในการแสดงออกของศิลปินผ่าน เสียงดนตรี รวมถึงรณรงค์ให้สังคมมีการเปิดรับความรู้ และได้รับชมการแสดงดนตรีที่หลากหลายรูปแบบ โดยหลากหลายศิลปิน เช่น ตุ้มเติ่นหมอลำ, VKL, ขุนนริทร์พิณประยุกต์, รัสมี เวระนะ, DJ มาฟไซ และกิจกรรมจากฝ่ายอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

               โครงการรายงานอีสานร่วมสมัยจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 15 เมษายน 2561 ที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนหลัก

Facebook Comments Box