มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร่วมกับสยามพิวรรธน์ และสยามพารากอนจำลองบรรยากาศร่มเงา
แห่งวังสระปทุม จัดนิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช” ร่วมซาบซึ้งเรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า

025

            เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมกันจัดงานนิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช”  เผยแพร่พระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เมื่อครั้งประทับอยู่ ณ วังสระปทุมซึ่งเป็นสถานที่ประทับแห่งแรกในประเทศไทย รวมถึงพระราชจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ โดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสด็จครอง สิริราชสมบัติยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย และยืนนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดของนานาประเทศ นับแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อ พ.ศ.2489 จนถึง พ.ศ.2559 รวมระยะเวลายาวนานถึง 70 ปี  ทั้งยังเป็นการเผยแพร่เรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า 

001

จากซ้าย ชาลี จารุวัสตร์, พระนาย สุวรรณรัฐ, คุณชวลี อมาตยกุล, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

010

จากซ้าย สุรินทร์ กาแก้ว, สด แดงเอียด, อนุรักษ์ กาญจะโนสถ

006

ฯพณฯกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ชมงานนิทรรศการ

            ภายในงานนอกจากจะได้ซาบซึ้งไปกับเรื่องราวอันทรงคุณค่าแล้ว ยังจะได้พบกับบรรยากาศการจำลองร่มเงาของวังสระปทุม สถานที่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในพระชนม์ชีพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ดังที่ทรงเคยรับสั่งไว้ว่า ทรงรู้จักประเทศไทยเพราะสมเด็จย่าของพระองค์ นอกจากวังสระปทุมจะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าแล้ว ยังเป็นสถานที่แห่งแรกที่เสด็จอยู่ในประเทศไทยระหว่างปีพ.ศ.2471-2476หลังจากที่เสด็จพระราชสมภพที่สหรัฐอเมริกา

003

จากซ้าย พาสินี ลิ่มอติบูลย์, สมฤดี อมาตยกุล

004

จากซ้าย เกตุวลี นภาศัพท์, ศุภาวรรณ ล่ำซำ, วัลลิยา ปังศรีวงศ์

015

ทิพาพร อัชนันท์

          นิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช” แบ่งเรื่องราวออกเป็น 4ภาค ได้แก่ ปฐมนิวาสราชสถิต แสดงพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยวังสระปทุมซึ่งเป็นที่ประทับแห่งแรกในประเทศไทยหลังจากโดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีจากสหรัฐอเมริกานิวัตประเทศไทยตั้งแต่พระชนมพรรษา 1 พรรษา ทรงได้รับการอภิบาลจากสมเด็จพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทั้งด้านการศึกษาและอบรมให้มีพระอุปนิสัยและพระราชจริยาวัตรอันงดงามตราบเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาและทรงครองสิริราชสมบัติ จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประเสริฐ

020

ส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช”

          พิพิธราชกรณีย์ เรื่องราวการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา  ภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญด้วยทศพิศราชธรรม อันยังประโยชน์แก่ประเทศและปวงชนชาวไทย ตลอดจนมนุษยชาติตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงได้รับการเฉลิมพระเกียรติและประกาศพระเกียรติคุณจากองค์กรและสถาบันต่างๆ จากนานาประเทศ

026

ส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช”

         ราชสดุดีสรรพสกล เรื่องราวการถวายราชสดุดีพระเกียรติยศพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การถวายสักการะและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวาระที่เสด็จสวรรคตด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐของพสกนิกรชาวไทยและมวลมนุษยชาติเป็นที่ประจักษ์แผ่ไพศาลไปในสากลโลก

023

ส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช”

          มหาภูมิพลปรมานุสาสน์ ประมวลพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่พสกนิกรเป็นแนวทางในดำเนินชีวิต ทั้งด้านชีวิตส่วนตน ส่วนหน้าที่การงาน และสังคมโดยรวมที่บุคคลจะพึงมีต่อประเทศชาติและเพื่อนมนุษย์ เจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้ชาติบ้านเมืองมีความผาสุกและมั่นคงสืบไปชั่วกาลนาน

027

ส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช”

         ภายในงานนิทรรศการยังจะได้ชมการจำลองภาพโฮโลแกรม 3 มิติของรถเข็นที่ทรงเล่นเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ รวมถึงรางวัลที่ทรงได้รับการถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระเกียรติยศ ให้ได้ชมราวกับภาพเสมือนจริง นอกจากนั้นมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าจะมีการแจกโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมยากให้แก่ ผู้มาร่วมชมนิทรรศการทุกวัน วันละ 9,999 ภาพอีกด้วย

022

ส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช”

        ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และดื่มด่ำกับเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์ชาติไทยในงานนิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช” ได้ระหว่างวันที่ 5-18 ธันวาคม 2559 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน หลังจากจบงานนิทรรศการบรมกษัตริยาธิราชแล้ว หากประชาชนผู้สนใจต้องการซึมซับกับเรื่องราวและสถานที่จริงยังสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ สำหรับประชาชนทั่วไปเสียค่าเข้าชมท่านละ 150 บาท และนักเรียน/นักศึกษาเสียค่าเข้าชมท่านละ 50 บาท

Facebook Comments Box